JNYBeatz

JNYBeatz《靈魂出竅練習曲(feat.林家謙)》Documentary

JNYBeatz聯乘林家謙推出《靈魂出竅練習曲》,今次嘅風格同佢哋以往嘅作品好唔同,當中有啲咩火花呢?👀首歌旋 JNYBeatz《靈魂出竅練習曲(feat.林家謙)》Documentary

石山派對 Silent Disco Party精彩畫面

《石山派對》日前順利舉行,是石山街首次舉行Silent Disco音樂會,邀請到好友SOPHY王嘉儀、JNYB 石山派對 Silent Disco Party精彩畫面